Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Publiciteit

De inhoud van deze website heeft ook een publicitair karakter. Indien bepaalde informatie voor u niet duidelijk is, kan u contact opnemen met Finalys.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt. Daarbij zal Finalys ernaar streven om op elk moment actuele informatie ter beschikking te stellen, zonder hiervoor echter garanties te kunnen geven. Zo kunnen bijvoorbeeld bepaalde acties tijdelijk zijn, wat tot gevolg kan hebben dat op bepaalde momenten de informatie daaromtrent niet meer van toepassing is.

U kan geen contractuele rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Finalys is enkel gebonden door contractuele documenten, die u zullen worden overgemaakt nadat alle informatie zal zijn ingewonnen en na goedkeuring van uw dossier.

Aanvraag

Indien u via deze website overgaat tot het aanvragen van een krediet of verzekering, moet u er zeker van zijn de informatie op deze website te begrijpen. Indien u aanvullende uitleg nodig hebt, wordt u verzocht contact op te nemen met Finalys per telefoon 02/307.50.98 ofper e-mail. (info@finalys.be)

Indien er, naast hetgeen uitdrukkelijk is gevraagd, nog informatie bestaat die voor Finalys nuttig is voor het beoordelen van een krediet, dan dient u die gegevens absoluut mee te delen.

In geval van aanvaarding van uw kredietaanvraag zal Finalys u per telefoon of per email contacteren.

Onverminderd andere dwingende wettelijke bepalingen, zal het contract pas van kracht worden na definitieve aanvaarding van de kredietgever en ontvangst door Finalys van het door alle partijengetekende exemplaar, vergezeld van alle documenten die in het kader van de overeenkomst vereist zijn door de kredietgever zoals bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart, loonfiches,…

Beschikbaarheid

Hoewel Finalys alles in het werk zal stellen om de toegang tot de website ononderbroken te verzekeren, kan Finalys op dat vlak geen garanties bieden.

Finalys behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan te brengen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website

Bepaalde delen van de website zijn slechts toegankelijk mits gebruik van een gebruikersnaam (user-id) en een toegangscode. Deze gebruikersnaam en toegangscode zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. U verbindt er zich toe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het persoonlijk en vertrouwelijk karakter te bewaren, onder meer door de betreffende informatie niet te noteren noch door te geven aan derden. Behoudens zware of opzettelijke fout van Finalys bent u alleen aansprakelijk voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou worden veroorzaakt aan uzelf, Finalys of derden, door elk gebruik of misbruik van uw gebruikersnaam en toegangscode.

Auteursrechten

Finalys is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Finalys, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander electronisch middel, verboden.
Indien u gebruik wenst te maken van de inhoud van deze website, gelieve contact op te nemen via ons e-mailadres info@finalys.be

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Finalys oefent geen enkele controle uit over websites beheerd door derden. Finalys kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites beheerd door derden.

Naar de website van Finalys mag, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Finalys, geen hyperlink tot stand worden gebracht. Deze website mag evenmin het voorwerp uitmaken van “framing”, tenzij met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Finalys.

Klachtenbehandeling

Indien u klachten zou hebben met betrekking tot uw krediet(aanvraag), kan u een schrijven richten (met vermelding van uw naam, voornaam) aan het volgende adres: Finalys BVBA, Nerviërslaan 7 bus 10 – 1040 Brussel.

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om een beroep te doen op de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen (Belliardstraat 15-17 / B 8, 1040 Brussel – ombudsman@ombfin.be)

Recht op verzaking

De kredietnemer heeft het recht om, zonder opgave van redenen, van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van het sluiten van de kredietovereenkomst of de dag waarop de kredietnemer de contractuele voorwaarden en informatie bedoeld in artikel 14 van de wet inzake consumentenkrediet ontvangt, als die later valt dan de dag van het sluiten van de kredietovereenkomst. Er bestaat geen enkele uitzondering van toepassing.  Binnen de bovenvermelde termijn moet de kredietnemer de kredietgever op de hoogte brengen van zijn beslissing bij een ter post aangetekende brief. De kredietnemer moet onverwijld en uiterlijk binnen dertig kalenderdagen nadat hij de kennisgeving van de herroeping aan de kredietgever heeft gestuurd, het ontvangen kapitaal terugstorten aan de kredietgever op het rekeningnummer vermeld op de kredietovereenkomst. Wanneer aan deze beide voorwaarden werd voldaan, zal de kredietgever aan de kredietnemer de verschuldigde rente meedelen, berekend volgens de overeengekomen debetrentevoet, voor de kredietopnemingsperiode. In geval van verzaking is het bedrag van de dagelijkse rente gelijk aan 0 EUR. De kredietgever heeft geen recht op een andere vergoeding van de kredietnemer, met uitzondering van de vergoeding voor niet voor terugbetaling in aanmerking komende kosten die de kredietgever aan een overheidsinstelling heeft betaald. De betalingen die werden verricht na het sluiten van de kredietovereenkomst worden teruggestort aan de kredietnemer binnen de dertig kalenderdagen volgend op de herroeping. De kredietgever zal de betalingsmodaliteiten meedelen. ( HERROEPINGSFORMULIER )

U mag ook algemene verkoopsvoorwaarden van de kredietgevers raadplegen, u kunt ze hier downloaden

Finalys en Finalys.be

Finalys en Finalys.be zijn handelsbenamingen van Finalys B.V.B.A . Maatschappelijke zetel : Nerviërslaan 7 bus 10 – 1040 Brussel. RPR Brussel : 0478.252.164, Tel : +32.2.307.50.98, Fax : +32.2.307.50.99 Email : info@finalys.be

Finalys B.V.B.A. is kredietbemiddelaar(kredietmakelaar) sinds 2002.