Privacybeleid

Privacybeleid

Finalys respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

Doeleinden

Uw persoonlijke gegevens kunnen door Finalys gebruikt worden voor volgende doeleinden:

  • het beoordelen van een eventuele kredietaanvraag door Finalys en/of door een kredietverzekeraar die op dat moment inzage krijgt in uw gegevens;
  • het beheer van uw dossier ;
  • het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van Finalys;
  • het u toesturen van publiciteit ;
  • het evalueren van de doeltreffendheid van onze website

Finalys heeft het recht om de gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst, door te geven aan de verzekeringsonderneming voor wie Finalys als bemiddelaar optreedt.

Finalys kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die contractueel met Finalys verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve taken. In geen geval verkoopt Finalys uw info aan derden.

Email

Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan Finalys dit gebruiken om met u te communiceren over een eventuele kredietaanvraag en/of over uw lopende kredieten.

Verbetering en verzet

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en om foutieve informatie te laten verbeteren. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Indien u gebruik wil maken van uw rechten van inzage, verbetering of verzet, kan u ons een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Wijzigingen

De inhoud van dit privacybeleid kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van gewijzigde of nieuwe regelgeving. U wordt daarom verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie.